Директор: Душан Миловановић
Помоћник директора: Божидар Видаковић
Секретар: Јелена Поповић
Педагог: Душица Јовановић
Психолог: Мила Туцовић
Библиотекар: Ранко Остојић
Шеф рачуноводства: Весна Милошевић
Административни радник: Драгана Вићентијевић
Административни радник: Марија Шалов
Администратор информационих система и технологијa: Петар Танчић

Први разреди

I1 – Техничар за роботику – Јован Марковић
I2 – Техничар за роботику – Александар Вукићевић
I3 – Машински техничар за компјутерско конструисање – Наташа Лучић
I4 – Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина – Јелена Ристић
I5 – Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина – Глигорије Мирков
I6 – Техничар мехатронике – Снежана Јовановић
I7 – Златар – Сања Мијатовић


Други разреди

II1 – Техничар за роботику – Снежана Јовановић
II2 – Техничар мехатронике – Дејан Цвијетић
II3 – Машински техничар за компјутерско конструисање – Ирена Бунарџић
II4 – Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина – Милош Гајовић
II5 – Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина – Раде Перовић
II6 – Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина – Драган Богдановић
II7 – Техничар за рециклажу – Иван Николић


Трећи разреди

III1 – Техничар за роботику – Наташа Меркер
III2 – Техничар за роботику – Јелена Лубарда
III3 – Машински техничар за компјутерско конструисање – Живка Стефановић
III4 – Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина – Јована Радисављевић
III5 – Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина – Маја Мутић
III6 – Техничар мехатронике – Радојка Јаредић
III7 – Златар – Милорад Ристановић


Четврти разреди

IV1 – Техничар за роботику – Биљaна Ђуровић
IV2 – Техничар мехатронике – Сања Мајдак
IV3 – Машински техничар за компјутерско конструисање – Вера Јовановић
IV4 – Машински техничар за компјутерско конструисање – Александар Костић
IV5 – Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина – Драган Димитријевић
IV6 – Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина – Зоран Илић

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

– Даје предлоге директору појединих области за сваку школску годину
– Континуирано прати развој у свим областима
– Прати остваривање приоритета одређених развојним планом школе

Чланови тима:

– Душица Јовановић, педагог
– Снежана Јовановић, наставник
– Иван Николић, наставник
– Сања Мијатовић, наставник
– Бојан Милић, представник јединице локалне самоуправе

 


СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

– Усваја програм рада за текућу школску годину
– Утврђује носиоце појединих програмских задатака
– Разматра постојеће планова и програма ради побољшања истих

– Анализира реализације наставних планова и програма
– Анализира облике и методе оцењивања
– Анализира примену савременијих наставних метода при реализацији програмских садржаја у којима су ученици реални субјекти у настави
– Анализира корелацију наставних садржаја сродних предмета
– Анализира примену и усклађивање разноврсних облика и метода праћења и оцењивања ученика
– Анализира ефекте примене неформалних тестова у оцењивању ученика

– Стручно усавршавање наставника
– Специфичности рада са ванредним ученицима и специјализантима

– Извештај о реализацији наставних планова и програма.
– Извештај о реализацији годишњег програма рада.

Чланови тима:

– Душан Миловановић, директор
– Мила Туцовић, стручни сарадник
– Маја Мутић, наставник
– Милош Гајевић, наставник
– Ирена Бунарџић, наставник
– Рада Карановић, натавник
– Радојка Јаредић, наставник

 


ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

– Планира и организује програме образовања и васпитања
– Стара се о осигурању квалитета и унапређењу образовно-васпитног рада
– Стара се о осавремењавању развојног рада школе
– Организаује педагошко-инструктивни увида и надзор и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника
– Планира стручно усавршавање запослених

Чланови тима:

– Душан Миловановић, директор
– Душица Јовановић, педагог
– Мила Туцовић, психолог
– Јелена Поповић, секретар
– Председници стручних већа (Сања Мајдак, Нада Младеновић, Јелена Стојановић, Милош Гајовић, Наташа Меркер, Љиљана Томовић)

 


ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ

– Организује и координира самовредновање квалитета рада Школе
– Обезбеђује услове за спровођење всамовредновања
– Припрема годишњи план самовредновања
– Прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања
– Након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању
– Сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњивању задатака из своје надлежности

Чланови тима:

– Душан Миловановић, директор
– Душица Јовановић, педагог
– Наташа Меркер, наставник
– Милош Гајевић, наставник
– Нада Младеновић, наставник
– Јелена Стојановић, наставник
– Јелена Опра Ристић, наставник
– Предраг Мишчевић, представник Савета родитеља

 


ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

– Учествује у изради школског програма
– Израђује индивидуални образовни план за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању
– Прати реализацију школског програма и индивидуалног образовног плана

Чланови тима:

– Сања Мијатовић, представник наставника
– Мила Туцовић, стручни сарадник
– Живка Стефановић, наставник – одељенски старешина
– Вера Јовановић, наставник – одељенски старешина
– Радојка Јаредић, наставник – одељенски старешина
– Душан Чагоровић, представник родитеља
– Наташа Бузуровић, представник родитеља
– Буба Торбица, педагошки асистент

 


ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

– Израђује нацрт програма заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања
– Израђује оквирно акциони план
– Подстиче и развија климу прихватања, толеранције и међусобног уважавања
– Идентификује безбедоносне ризике у школи
– Унапређује способности свих ученика у школском животу
– Дефинише процедуре и поступке, реагује на насиље
– Омогућује свим ученицима и запосленима који имају сазнање о могућем насилном акту да без излагања опасности врши пријављивање насиља
– Спроводи психо-социјални програм превенције кроз обуку за ненасилну комуникацију
– Сарађује са родитељима
– Сарађује са службама ван школе
– Спроводи процедуру и поступке реаговања у ситуацијама насиља
– Прати и евидентира врсте и учесталост насиља
– Ради на отклањању последице насиља
– Обавља саветодавни рад са ученицима који трпе насиље
– Води евиденцију о свом раду

Чланови тима:

– Душан Миловановић, директор
– Душица Јовановић, педагог
– Јелена Поповић, секретар
– Мила Туцовић, психолог
– Данијела Калањ, наставник
– Сања Мијатовић, наставник
– Марија Поткоњак, представник Савета родитеља
– Тамара Новаковић, представник ђачког парламента

 


ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

– Учествује у изради аката који се односе на професионални развој ученика
– Израђује пројекте који су везани за професионални развој ученика
– Прати реализацију одредби прописа, Статута и других општих аката Школе чија је промена важна за професионални развој ученика
– Сарађује са органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.

Чланови тима:

– Мила Туцовић, психолог
– Јован Марковић, наставник
– Сања Мијатовић, наставник
– Драган Димитријевић, наставник

 


TИМ ЗА РАЗВОЈУ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕНТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

– Учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компентенција и предузетништва
– Израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и предузетништвом
– Прати примену одредби прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва
– Сарађује са органима Школе и другим субјектима у Школи изван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности

Чланови тима:

– Валентина Младеновић, наставник
– Мила Туцовић, психолог
– Снежана Љ. Јовановић, наставник
– Јована Радисављевић, наставник
– Снежана Ђермановић, представник Савета родитеља

 


ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

– Учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе
– Израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развојем Школе
– Прати примену одредба прписа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе
– Учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе
– Сарађује са органоима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности

Чланови тима:

– Мила Туцовић, психолог
– Ранко Остојић, библиотекар
– Зоран Илић, наставник
– Сања Мијатовић, наставник
– Вук Терзић, представник Савета родитеља