ПОЛИТЕХНИКА у сарадњи са партнерима у школској 2019/2020. години уводи модел реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца, стичу, усавршавају, односно изграђују знања, вештине, способности и ставови (једном речју: компетенције) у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

ПАРТНЕРСТВО ШКОЛЕ И ПОСЛОДАВЦА

ЕТИЧНОСТ

ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА

КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

ЗАПОШЉИВОСТ

ПРОХОДНОСТ

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

ПРАВО ИЗБОРА

ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

ШКОЛА

ПОСЛОДАВАЦ

ИНСТРУКТОР

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД

КООРДИНАТОР УЧЕЊА КРОЗ РАД

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕЊА КРОЗ РАД

Партнери Политехнике