Дуално образовање


ПОЛИТЕХНИКА – школа за нове технологије уписује у школској 2019/2020. години једно одељење (30 ученика) образовног профила ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ – по дуалном моделу.

Поносни смо да ће на образовању ових ученика, са нашом школом, сарађивати и заједно радити четири моћне компаније:

Bosch – Шимановци
Porsche – Београд

Дуално образовање је модел реализације наставе у систему средњег стручног образовања и васпитања у коме се кроз теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код послодавца, стичу, усавршавају, односно изграђују знања, вештине, способности и ставови (једном речју : компетенције) у складу са стандардом квалификације и планом и програмом наставе и учења.

 

 


Основни појмови дуалног образовања:

ПОСЛОДАВАЦ је правно лице или предузетник који испуњава прописане услове за учење кроз рад ученика у дуалном образовању и чија делатност омогућава остваривање садржаја прописаних одговарајућим планом и програмом наставе и учења у дуалном образовању (у даљем тексту: план и програм наставе и учења);

УЧЕЊЕ КРОЗ РАД је организован процес током кога ученици, под вођством и надзором инструктора и координатора учења кроз рад, у реалној радној околини код послодавца стичу компетенције за рад у одређеном занимању или групи занимања;

ИНСТРУКТОР је лице запослено код послодавца, које непосредно обезбеђује да се током учења кроз рад реализују садржаји прописани планом и програмом наставе и учења и одговорно је да ученици стекну компетенције прописане стандардом квалификације;

КООРДИНАТОР УЧЕЊА КРОЗ РАД је лице запослено у средњој стручној школи, односно наставник практичне наставе, који у сарадњи са инструктором планира, прати, реализује и вреднује остваривање учења кроз рад код послодавца;

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕЊА КРОЗ РАД садржи опис активности, место и динамику остваривања учења кроз рад и доноси се у сарадњи школе и послодавца


Основни принципи дуалног образовања:

Партнерство школе и послодавца, поштовање личности и достојанства ученика и остваривање циљева образовања:

ЕТИЧНОСТ, ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА – координација и успостављање стандарда на свим нивоима и праћење ефикасности дуалног образовања;

КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И ЗАПОШЉИВОСТ – развој вештина управљања каријером и обезбеђивање већих шанси за запошљавање;

ПРОХОДНОСТ – приступ различитим подручјима рада у оквиру истог нивоа образовања и ка вишим нивоима образовања;

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ – омогућавање образовања и развоја током целог живота у свим областима живота и рада;

ПРАВО ИЗБОРА – слобода избора занимања и образовног профила у оквиру утврђених критеријума;

ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ – обезбеђивање једнаких услова за стицање образовања, без икакве дискриминације с обзиром на пол, расну, националну, културну, етничку и верску припадност, језик, сексуалну оријентацију, место боравка, материјално стање, инвалидитет и друга лична својства.


Дуално образовање подразумева:

 • Обим учења кроз рад износи најмање 20%, а највише 80% часова од укупног броја часова стручних предмета, у складу са одговарајућим планом и програмом наставе и учења.
 • Учење кроз рад реализује се у складу са школским календаром током школске године у периоду 8-20 часова, најдуже шест сати дневно, односно 30 сати недељно, у складу с планом и програмом наставе и учења.
 • Учење кроз рад реализује се у целости код једног, односно више послодаваца у складу са планом и програмом наставе и учења.
 • У школи се реализује највише 25% часова учења кроз рад предвиђених планом и програмом наставе и учења.
 • Приликом уписа у средњу школу, распоређивање ученика за учење кроз рад врше у сарадњи ученик, родитељ, односно други законски заступник, послодавац и школа.
 • У првој години учења, целокупна настава се реализује у школи, тј. ученици не иду у компаније

Обавезе послодаваца у дуалном образовању:

Закон о дуалном образовању обавезује послодавце, који су укључени у дуално образовање, на поштовање следећих обавеза:

 • Свака компанија мора да има обучене инструкторе у дуалном образовању, који ће директно радити са ученицима. Инструктор је запослено лице у компанији или лице које самостално обавља делатност, има радно искуство од најмање 3 године у одговарајућем занимању или групи занимања за која се ученик школује, има најмање исти ниво образовања за одговарајући образовни профил за који се ученик школује. Инструктор пролази обуку коју организује Привредна комора Србије, а која се у највећој мери односи на стицање педагошко-психолошких и методичко-дидактичких вештина за рад са ученицима;
 • Ученик који обавља учење кроз рад код послодавца има право на новчану накнаду, која се исплаћује једном месечно и износи најмање 70% минималне цене рада по сату у складу са законом;
 • Послодавац је у обавези да ученику обезбеди неопходну опрему и средства за личну заштиту на раду;
 • Послодавац је у обавези да ученику обезбеди накнаду стварних трошкова превоза од школе до места извођења учења кроз рад;
 • Послодавац је у обавези да ученику обезбеди накнаду трошкова исхране;
 • Послодавац је у обавези да ученику обезбеди осигурање за случај повреде током учења кроз рад;