Запослени

ИЗ ПЕТОГОДИШЊЕГ РАЗВОЈНОГ ПРОГРАМА ШКОЛЕ

СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ:

• Стручан наставни кадар

Главнa стручна снага Средње техничке школе су наставници, а посебно они који чине Стручно веће наставника машинске групе предмета. Знатан број чланова тог Стручног већа је учествовао или тренутно учествује у развоју и имплементацији наставних планова и програма нових образовних профила.

• Спремност наставника за даље усавршавањe

Због потреба модерних образовних профила, који су заступљени у Школи, наставници се перманентно усавршавају у домену своје струке. То усавршавање се спроводи на четири нивоа:

– путем семинара, које организује Министарство просвете и спорта,

– путем бројних обука и семинара који се организују у оквиру Школе,

– самосталним усавршавањем,

– консултацијама и разменом знања са колегама у оквиру стручног већа, као и сродних школа.