Законска регулатива

Закони и Правилници који регулишу рад школе.

Основе:

Закон о основама система и образовања

Закон о средњем образовању и васпитању

Правилник о упису ученика у средњу школу

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета

Подршка ученицима:

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Администрација:

Правилник о евиденцији у средњој школи

Правилник о изменама и допунама Правилника о јавним исправама које издаје средња школа

Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама / Правилник о изменама и допунама Правилника о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама

Наставници и стручни сарадници:

Правилник o сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој школи

Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама

Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника / Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника

Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Остало:

Правилник о стручно-педагошком надзору

Правилник о стандардима квалитета рада установе

Правилник о вредновању квалитета рада установа

Закон о јавним набавкама

Правилник о Стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања